top of page

Användarvillkor – ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MIN FOTOGRAFI
1. allmän
Följande villkor gäller för alla beställningar som görs på www.francis-hesse.com / Francis Hesse – nedan kallad fotografen. De anses vara överenskomna om de inte omedelbart motsägs.

"Fotografier" i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är alla produkter producerade av fotografen, oavsett i vilken teknisk form eller medium de skapades eller existerar. (Negativ, diapositiv, pappersbilder, stillvideor, elektroniska bildfiler i digitaliserad form, videor, etc.).

2 Upphovsrätt
Fotografen har rätt till upphovsrätten till fotografierna i enlighet med upphovsrättslagen.

De fotografier/bildfiler som tagits fram av fotografen är i allmänhet endast avsedda för kundens eget bruk.

Om fotografen överlåter nyttjanderätter till sina verk övergår endast den enkla nyttjanderätten - om inte annat uttryckligen avtalats. En överlåtelse av nyttjanderätt kräver det särskilda avtalet.

Alla varor och bildrättigheter förblir fotografens egendom tills full betalning har erlagts.

Om fotografierna/bildfilerna används för icke-privata ändamål eller publiceras på Internet kommer fotografen att anges som fotografens författare, om inte annat avtalats. En kränkning av rätten till hänvisning ger fotografen rätt till ersättning.

Negativen (RAW) eller bildfilerna finns kvar hos fotografen. Negativen (RAW) kommer endast att släppas till klienten om det finns ett separat avtal.

3 Ersättning, äganderättsförbehåll
En avgift tas ut för framställning av fotografierna/bildfilerna som timpris, dagspris eller avtalat schablonpris enligt prislistan;

Förfallna fakturor ska betalas inom 7 dagar utan avdrag. Kunden är i försummelse om han inte betalar förfallna fakturor senast 30 (med ord: trettio) dagar efter mottagandet av faktura eller motsvarande begäran om betalning. Fotografen förbehåller sig rätten att åstadkomma försummelse genom att utfärda en påminnelse inklusive påminnelseavgifter efter förfallodagen.

Fotografierna förblir fotografens egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet. Eventuella garanterade överlåtelser av bildrättigheter ligger kvar hos fotografen tills full betalning erlagts.

Om uppdragsgivaren inte har gett fotografen några uttryckliga anvisningar angående fotografiernas utformning, är klagomål avseende tolkningen av bilden och den konstnärliga och tekniska utformningen uteslutna. Om uppdragsgivaren önskar göra ändringar under eller efter inspelning av produktion, måste han stå för merkostnaderna. Fotografen behåller rätten till ersättning för arbete som redan påbörjats.

4 Ansvar
Fotografen ansvarar endast för sig själv och sina ställföreträdare för brott mot skyldigheter som inte är direkt relaterade till väsentliga avtalsförpliktelser vid uppsåt eller grov vårdslöshet. Det är också ansvarigt för skador som härrör från skada på liv, kropp eller hälsa samt från brott mot väsentliga avtalsförpliktelser som den eller dess ställföreträdare har orsakat genom skyldiga pliktbrott.

Fotografen förvarar negativen/bildfilerna noggrant. Hon har rätt, men inte skyldig, att förstöra eventuella negativ/bildfiler som hon har behållit efter ett år efter beställningens slut.

Fotografen ansvarar endast för fotografiernas/bildfilernas ljusäkthet och hållbarhet inom ramen för garantin från tillverkaren av materialet.

Sändning och retur av databärare, filmer, bilder och mallar sker på kundens bekostnad och risk. Kunden kan bestämma hur och av vem returen görs.

5 prestandastörning
Om fotografen förser uppdragsgivaren med ett datamedium och/eller flera fotografier/bildfiler att välja mellan, ska kunden inom en vecka från mottagandet returnera de ovalda fotografierna/datamediet – om inte längre tid har överenskommits – på egen bekostnad och risk. Fotografen kan kräva betalning för förlorade eller skadade fotografier/datalagringsmedia, förutsatt att fotografen inte ansvarar för förlusten eller skadan.

Leveransdatum för fotografier/bildfiler är endast bindande om de uttryckligen skriftligen bekräftats av fotografen. Fotografen ansvarar endast för överskridande av tidsfristen vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

Reklamationer, oavsett deras art, ska vara fotografen tillhanda inom 7 dagar efter mottagandet av varan. Efter denna period anses leveranser vara bindande accepterade.

6 Dataskydd
Kundens personuppgifter (adresser) som krävs för affärstransaktioner kan lagras. Fotografen åtar sig att behandla all information som kommer till hennes kännedom som en del av beställningen konfidentiellt.

7 Användning och distribution
Genom beställning godkänner kunden eller de inblandade att de resulterande bilderna får användas för fotografens egen reklam/publikationer (efter förhandsöverenskommelse och gemensamt urval av bildfilerna), t ex på Internet (fotografens webbnärvaro), i tryckta medier (flyers, reklammaterial) eller i bokform (fotobok: som illustrativt och reklammaterial). Övriga avtal ska vara skriftliga.

8 Slutbestämmelser
Den exklusiva behörigheten för alla anspråk i samband med affärsrelationen är, i den utsträckning det är lagligt tillåtet, Melle. Om en bestämmelse i detta kontrakt är otillåten, förblir de återstående bestämmelserna i detta kontrakt giltiga. Avtalspartnerna är överens om att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig som bäst motsvarar avtalsparternas ekonomiska mål. Detsamma gäller vid ett kryphål i regelverket.

bottom of page