top of page

Dataskydd
Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för ledningen av Francis Hesse Photography and Mentoring. Det är i allmänhet möjligt att använda webbplatsen Francis Hesse Photography and Mentoring utan att lämna några personliga uppgifter. Men om en registrerad vill använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad, sker alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Francis Hesse Fotografering och mentorskap. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras registrerade om de rättigheter som de har rätt till med hjälp av denna dataskyddsförklaring.

Som personuppgiftsansvarig har Francis Hesse Photography and Mentoring implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock generellt ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner
Dataskyddsförklaringen från Francis Hesse Photography and Mentoring är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren när den utfärdar den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder bland annat följande termer i denna dataskyddsdeklaration:

a)    personuppgifter
Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "den registrerade"). En fysisk person anses vara identifierbar om han eller hon kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera speciella egenskaper som uttrycker den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

b)    berörd person
Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige.

c)    Bearbetning
Behandling är varje operation eller serie av operationer som utförs på personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, sökning, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller annan form av tillhandahållande, anpassning eller associering, begränsning, radering eller förstörelse.

d)    Begränsning av behandling
Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

e)    Profilering
Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personlig Analys eller förutsäga preferenser, intressen, den fysiska personens tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f)     Pseudonymisering
Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas.

som säkerställer att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g)    Controller eller controller
Behandlingsansvarig eller behandlingsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unions- eller medlemsstatslagstiftningen, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering fastställas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

h)    Processor
Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

i)      Mottagare
Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en specifik utredningsuppgift enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.

j)      Tredje
Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ än den registrerade, personuppgiftsansvarig, registerföraren och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den personuppgiftsansvariges eller registerförarens direkta ansvar.

k)    Samtycke
Samtycke är varje frivilligt, informerat och otvetydigt uttryck för önskemål som den registrerade ger för ett specifikt fall, i form av ett uttalande eller annan entydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade anger att han eller hon samtycker till behandlingen av personuppgifter om honom eller henne är.

2. Namn och adress till den person som ansvarar för behandlingen
Den person som är ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Francis Hesse fotografi 

Ågatan 1

57275 Figeholm

Sverige

Webbplats: www.francis-hesse.com

3. Cookies
Francis Hesse Fotografering webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där cookien lagrades. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den registrerades individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan Francis Hesse Photography and Mentoring ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies behöver till exempel inte ange sina åtkomstdata igen varje gång de besöker webbplatsen eftersom detta görs av webbplatsen och den cookie som lagras i användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Webbutiken kommer ihåg varorna som en kund har lagt i den virtuella varukorgen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats med hjälp av en lämplig inställning i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Dessutom kan cookies som redan har ställts raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt fungerande

användbar.

4. Insamling av allmän data och information
Francis Hesse Fotografering -webbplatsen samlar in en serie allmänna data och information varje gång en registrerad person eller ett automatiserat system använder webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Det som kan registreras är (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (så kallade referenser), (4) de underwebbplatser som är tillgängliga via ett åtkomstsystem på vår webbplats kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören av åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som tjänar till att skydda mot hot i händelse av attacker mot våra IT-system.

När du använder dessa allmänna uppgifter och information drar Francis Hesse Fotografering  inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken av vår webbplats och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas av Francis Hesse Photography and Mentoring å ena sidan statistiskt och även i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar . De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Kontaktmöjlighet via hemsidan
På grund av juridiska regleringar innehåller Francis Hesse Fotografering -webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt med vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket även inkluderar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den person som är ansvarig för behandling via e-post eller via ett kontaktformulär, kommer personuppgifterna som överförs av den registrerade att lagras automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till den personuppgiftsansvarige kommer att lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

6. Kommentarsfunktion i bloggen på hemsidan
Francis Hesse Fotografering erbjuder användare möjligheten att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg på en blogg, som finns på kontrollantens webbplats. En blogg är en portal som underhålls på en webbplats, vanligtvis allmänt tillgänglig, där en eller flera personer, kallade bloggare eller webbbloggare, kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en registrerad lämnar en kommentar på bloggen som publiceras på denna webbplats, kommer förutom kommentarerna från den registrerade att lagras information om tidpunkten för kommentaren och om användarnamnet (pseudonym) valt av den registrerade. och publicerade. Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats den registrerade av Internetleverantören (ISP). IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i händelse av att vederbörande kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den behandlingsansvariges eget intresse, så att denne skulle kunna uteslutas vid en lagöverträdelse. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida inte sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar det juridiska försvaret av den person som är ansvarig för behandlingen.

7. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter
Den person som är ansvarig för behandling behandlar och lagrar endast den registrerades personuppgifter f

under den tid som krävs för att uppnå lagringsändamålet eller om detta har föreskrivits av den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som den personuppgiftsansvarige lyder under.

Om lagringssyftet inte längre gäller eller om en lagringstid som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med lagbestämmelser.

8. Den registrerades rättigheter
a)    Rätt till bekräftelse
Varje registrerad har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att få bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

b)    Rätt till information
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att när som helst få kostnadsfri information från den person som är ansvarig för behandlingen om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska lagstiftaren gett den registrerade tillgång till följande information:

behandlingsändamålen

de kategorier av personuppgifter som behandlas

mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer

om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa den perioden

förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av personuppgifter om dig eller till begränsning av behandling hos den personuppgiftsansvarige eller en rätt att invända mot denna behandling

förekomsten av en rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om uppgifternas ursprung

förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken som är involverad samt omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

Den registrerade har också rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till information kan denne när som helst kontakta en anställd hos den person som ansvarar för behandling.

c)    Rätt till rättelse
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, inklusive genom ett kompletterande uttalande, med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till rättelse kan denne när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

d)    Rätt till radering (rätt att bli glömd)
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att begära att den ansvarige omedelbart raderar personuppgifterna som rör honom eller henne om något av följande skäl föreligger och om behandlingen inte är nödvändig:

Personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.

Den registrerade återkallar sitt samtycke som ligger till grund för behandlingen i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR eller Artikel 9 Punkt 2 Letter a GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade g

I enlighet med artikel 21 paragraf 2 GDPR invänder du mot behandlingen.

Personuppgifterna behandlades olagligt.

Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av.

Personuppgifterna samlades in i samband med informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8.1 GDPR.

Om något av skälen som nämns ovan gäller och en registrerad vill få personuppgifter lagrade hos Francis Hesse Photography raderade, kan de kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst. Den anställde på Francis Hesse Photography kommer att se till att raderingsförfrågan efterlevs omedelbart.

Om personuppgifterna har offentliggjorts av Francis Hesse Photography and Mentoring och vårt företag, som personuppgiftsansvarig, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med artikel 17.1 i GDPR, kommer Francis Hesse Photography and Mentoring att göra det med beaktande av redogöra för tillgänglig teknik och åtgärder som är lämpliga för genomförandekostnaderna, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna att den registrerade har begärt att dessa andra personuppgiftsansvariga tar bort alla länkar till eller från dessa personuppgifter har begärt kopior eller replikeringar av dessa personuppgifter om inte behandlingen är nödvändig. Francis Hesse Fotografering-medarbetaren kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e)    Rätt till begränsning av behandlingen
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att begära att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.

Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av användningen av personuppgifterna.

Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Den registrerade har gjort en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det är ännu inte klart om den registeransvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.

Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en registrerad vill begära begränsning av personuppgifter som lagras hos Francis Hesse Fotografering, kan de kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige när som helst. Den anställde på Francis Hesse Photography and Mentoring kommer att se till att behandlingen begränsas.

f)     Rätt till dataportabilitet
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som den registrerade har lämnat till en ansvarig person, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna lämnats, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycke i enlighet med artikel 6.1 bokstav a i GDPR eller artikel 9.2. bokstav a GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller utförs i myndighetsutövning, som har övergått till den ansvarige.

Vidare, när den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR, har den registrerade rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att Detta inte påverkar andra människors rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade kontakta en anställd hos Francis Hesse Fotografering när som helst

d mentorskap.

g)    Rätt att invända
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att när som helst, av skäl som härrör från hans eller hennes speciella situation, göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne på grundval av artikel 6.1. e eller f GDPR, för att göra en invändning. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

Francis Hesse Fotografering kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda: Utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om Francis Hesse Fotografering behandlar personuppgifter för att bedriva direktreklam, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är kopplad till sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot Francis Hesse Photography and Mentoring-behandling för direktreklamändamål, kommer Francis Hesse Photography and Mentoring inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som härrör från hans eller hennes särskilda situation, invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne av Francis Hesse Photography and Mentoring för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med med artikel 89 paragraf 1 GDPR, att göra invändning, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i det allmännas intresse.

För att utöva rätten att invända kan den registrerade kontakta valfri anställd hos Francis Hesse Photography and Mentoring eller en annan anställd direkt. Vidare, i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, står den registrerade fritt, trots direktiv 2002/58/EG, att utöva sin rätt att göra invändningar genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

h)    Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren ger att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne, förutsatt att beslut (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, eller (2) är auktoriserat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige omfattas av och att lagstiftningen tillåter åtgärder för att skydda rättigheterna och friheter samt den registrerades legitima intressen eller (3) utförs med den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig eller (2) det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Francis Hesse Photography and Mentoring vidta lämpliga åtgärder att värna om rättigheter och friheter och att skydda den registrerades legitima intressen, vilket åtminstone innefattar rätten att få mänskligt ingripande från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin egen åsikt och att överklaga beslutet.

Om den registrerade vill hävda rättigheter när det gäller automatiserade beslut kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

i)      Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen
Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

9. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud
Behandlingsansvarig har integrerat komponenter från Adobe på denna webbplats. Adobe Analytics (Omniture) eller Adobe Marketing Cloud (nedan kallat "Omniture") är ett instrument som möjliggör effektivare onlinemarknadsföring och webbanalys. Omniture är en del av Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud möjliggör realtidsanalys av besöksflöden på webbplatser. Realtidsanalyserna inkluderar projektrapporter och möjliggör en ad hoc-analys av webbplatsbesökare. Kundinteraktioner presenteras på ett sådant sätt att de ger kontrollanten en bättre överblick över onlineaktiviteterna för användare av denna webbplats, genom att visa data i enkla och interaktiva instrumentpaneler och omvandla dem till rapporter. Detta gör att den personuppgiftsansvarige kan ta emot information i realtid och därigenom identifiera eventuella problem som uppstår snabbare.

Operativt företag för dessa tjänster är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

Omniture sätter en cookie på den registrerades informationsteknologisystem (cookies har redan förklarats i förväg; relevant information finns ovan). Den personuppgiftsansvarige säkerställer genom en serverinställning att spårningsdataposterna som överförs till Adobes datacenter anonymiseras före geolokalisering. Anonymisering implementeras genom att den sista delen av IP-adressen ersätts. Behandlingsansvarig har gjort inställningar på serversidan på grund av vilka IP-adressen för den registrerade anonymiseras oberoende innan bearbetning för geolokalisering och avståndsmätning. På uppdrag av den person som är ansvarig för behandlingen kommer Adobe att använda data och information som erhålls via vår webbplats för att utvärdera den registrerades användarbeteende. Adobe kommer också att använda uppgifterna för att skapa rapporter om användaraktivitet för vår räkning och för att tillhandahålla andra tjänster för vårt företag som är relaterade till användningen av vår webbplats. Adobe kombinerar inte den registrerades IP-adress med andra personuppgifter.

Berörd person kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Omniture från att sätta en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan de cookies som redan ställts in av Omniture raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Adobe-cookien avseende användningen av denna webbplats samt bearbetningen av dessa uppgifter av Adobe. För att göra detta måste den registrerade trycka på utloggningsknappen under länken http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, som ställer in en opt-out-cookie. Opt-out-cookien som ställs in med invändningen lagras i det informationsteknologisystem som används av den registrerade. Om kakorna på den registrerades system raderas efter en invändning, måste den registrerade komma åt länken igen och sätta en ny opt-out-cookie.

Men genom att ställa in opt-out-cookien är det möjligt att den registeransvariges webbplats inte längre är fullt användbar för den registrerade.

Adobes tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns på http://www.adobe.com/de/privacy.html.

10. Dataskyddsbestämmelser angående applicering och användning av Facebook
Behandlingsansvarig har integrerat komponenter av företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller låter Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter användare av det sociala nätverket att bland annat skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka

om vänförfrågningar.

Facebooks operativa företag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad person bor utanför USA eller Kanada är den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Varje gång du går in på en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, aktiveras webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt av respektive Facebook-komponent gör att en representation av motsvarande Facebook-komponent laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugin-program finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process blir Facebook medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker varje gång den registrerade besöker vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till den registrerades respektive Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av Facebook-knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel "Gilla"-knappen, eller om den registrerade gör en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter .

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt som han går in på vår webbplats; Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook på detta sätt kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan de går in på vår webbplats.

Datapolicyn som publiceras av Facebook, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om Facebooks insamling, bearbetning och användning av personuppgifter. Den förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den berörda personens integritet. Det finns också olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att förhindra dataöverföring till Facebook.

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)
Behandlingsansvarig har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in data om den webbplats från vilken en registrerad kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och under vilken tid en undersida sågs. Webbanalys används i första hand för att optimera en webbplats och för att analysera kostnads-nyttan med internetannonsering.

Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Behandlingsansvarig använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Genom att använda detta tillägg förkortas och anonymiseras IP-adressen för den registrerades internetanslutning av Google om vår webbplats nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics

sätter en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång du går in på en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och i vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, utlöses webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics komponent för att överföra data till Google för onlineanalysändamål. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom den registrerades IP-adress, som Google bland annat använder för att spåra varifrån besökare och klick kommer och därefter möjliggöra provisionsfakturering.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, varifrån åtkomsten gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra de personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Berörd person kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan satts av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot en insamling av data som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats samt behandlingen av dessa uppgifter av Google och möjligheten att förhindra sådan. För att göra detta måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg berättar för Google Analytics via JavaScript att ingen data eller information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Att installera webbläsartillägget ses av Google som en motsägelse. Om den registrerades informationsteknologisystem raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle, måste den registrerade installera om webbläsartillägget för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller annan person inom dennes kontrollsfär är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och Googles tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer i detalj på denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+
Behandlingsansvarig har integrerat Google+-knappen som en komponent på denna webbplats. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller låter Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ tillåter användare av det sociala nätverket att bland annat skapa privata profiler, ladda upp bilder och nätverka via vänförfrågningar.

Operativbolaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje gång du går in på en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Google+-knapp har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att visa en visning med respektive Google+ knapp

Ladda ner motsvarande Google+-knapp från Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade. Mer detaljerad information om Google+ finns på https://developers.google.com/+/.

Om den registrerade är inloggad på Google+ samtidigt känner Google igen vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker varje gång den registrerade besöker vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in via Google+-knappen och tilldelas av Google till den registrerade personens respektive Google+-konto.

Om den registrerade klickar på en av Google+-knapparna som är integrerade på vår webbplats och därigenom ger en Google+1-rekommendation, tilldelar Google denna information till den registrerades personliga Google+-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter. Google lagrar den registrerades rekommendation på Google+1 och gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med villkoren som accepteras av den registrerade i detta avseende. En rekommendation på Google+1 som ges av den registrerade på denna webbplats kommer därefter att lagras på andra Google-tjänster tillsammans med andra personuppgifter, såsom namnet på kontot Google+1 som används av den registrerade och bilden som lagras där. , Googles sökmotors sökmotorresultat, den registrerades Google-konto eller någon annanstans, till exempel på webbplatser eller i samband med annonser, lagras och behandlas. Dessutom kan Google koppla ditt besök till denna webbplats med andra personliga uppgifter som lagras av Google. Google registrerar även denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera Googles olika tjänster.

Google får alltid information via Google+-knappen om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Google+ samtidigt som den går in på vår webbplats; Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Google+-knappen eller inte.

Om den registrerade inte vill att personuppgifter ska överföras till Google kan de förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan de går in på vår webbplats.

Ytterligare information och Googles tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ytterligare information från Google angående Google+1-knappen finns på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdWords
Behandlingsansvarig har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetannonseringstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i både Googles sökmotorresultat och Googles annonsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att definiera specifika sökord i förväg, med hjälp av vilka en annons endast kommer att visas i Googles sökmotorresultat om användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelevant sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på relevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till tidigare definierade sökord.

Det operativa företaget för Google AdWords-tjänsterna är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på tredjepartsföretags webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och att visa tredjepartsreklam på vår webbplats.

Om en registrerad kommer till vår webbplats via en Google-annons kommer Google att lagra en så kallad konverteringscookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om cookien ännu inte har upphört att gälla, används konverteringskakan för att spåra om vissa undersidor, såsom kundvagnen från ett onlinebutikssystem, nåddes på vår webbplats. Konverteringscookien gör att både oss och Google kan förstå om en registrerad har ett AdWords

s annons nådde vår webbplats, genererade försäljning, det vill säga genomförde eller annullerade ett köp av varor.

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Vi i sin tur använder denna besöksstatistik för att fastställa det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords-annonser, dvs. för att fastställa framgång eller misslyckande för respektive AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden . Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonseringskunder får information från Google som kan användas för att identifiera den registrerade.

Konverteringscookien används för att lagra personlig information, såsom de webbplatser som den registrerade besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra de personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Berörd person kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats, som redan beskrivits ovan, med hjälp av en motsvarande inställning i den använda webbläsaren och därmed permanent motsätta sig inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att sätta en konverteringscookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den registrerade komma åt länken www.google.de/settings/ads från var och en av de webbläsare de använder och göra de önskade inställningarna där.

Ytterligare information och Googles tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Dataskyddsbestämmelser om applicering och användning av Instagram
Den person som ansvarar för behandlingen har integrerat komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kvalificerar sig som en audiovisuell plattform och låter användare dela foton och videor och även sprida sådan data på andra sociala nätverk.

Driftsbolaget för Instagram-tjänsterna är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Varje gång du går in på en av de individuella sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) har integrerats, aktiveras webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt av respektive Instagram-komponent uppmanas att ladda ner en representation av motsvarande komponent från Instagram. Som en del av denna tekniska process får Instagram kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt känner Instagram igen vilken specifik undersida den registrerade besöker varje gång den registrerade besöker vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas av Instagram till den registrerades respektive Instagram-konto. Om den registrerade klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats kommer de överförda uppgifterna och informationen att tilldelas den registrerades personliga Instagram-användarkonto och lagras och bearbetas av Instagram.

Instagram får alltid information via Instagram-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt som den går in på vår webbplats; Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Instagram kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan de går in på vår webbplats.

Mer information och Instagrams tillämpliga dataskyddsbestämmelser finns här. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 I lit f GDPR. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att de intressen, grundläggande rättigheter och friheter som registrerade har inte företräde. Vi har tillåtelse att utföra sådana behandlingar i synnerhet eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).

17. Berättigade intressen av behandling som eftersträvas av den registeransvarige eller en tredje part
Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit f GDPR är vårt berättigade intresse att utföra vår affärsverksamhet till förmån för alla våra anställdas och våra aktieägares välbefinnande.

18. Varaktighet under vilken personuppgifterna kommer att lagras
Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att tidsfristen har löpt ut kommer relevanta uppgifter att raderas rutinmässigt om det inte längre krävs för att fullgöra avtalet eller initiera ett avtal.

19. Juridiska eller kontraktuella krav för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av avtalet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av utebliven tillhandahållande
Vi vill förtydliga att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är obligatoriskt enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartner). För att ingå ett avtal kan det ibland vara nödvändigt för en registrerad att förse oss med personuppgifter, som i efterhand måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna ut personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den berörda personen inte kunde ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare kommer att informera den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenser av att inte tillhandahålla personuppgifterna.

20. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande
Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsdeklaration skapades av dataskyddsförklaringsgeneratorn GDPR från German Society for Data Protection, i samarbete med advokatbyrån för medierätt WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater från Köln skapade.

bottom of page